ALGEMENE VOORWAARDEN

CONSIDERANS

Door Gebruik van het Platform van SexyFoxy (SF) komt een overeenkomst tot stand tussen SF en de Gebruiker. Dit zijn de algemene voorwaarden van SF. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen SF en de Gebruikers van haar Platform. In de voorwaarden wordt verwezen naar aanvullende regelingen die SF kan vaststellen, zoals het Gebruiksreglement en het Privacybeleid van SF. Gebruik van het Platform veronderstelt de gebruiker bekend en akkoord met deze voorwaarden en aanvullende regelingen. De Gebruiker wordt aangeraden om een exemplaar van deze voorwaarden, die als downloadbaar bestand beschikbaar zijn, op te slaan voor zijn of haar eigen administratie.

SF is een contactmarkplaats voor interactie onder volwassen. SF is geen bemiddelingsbureau, maar beheerder van een open Platform. SF heeft zich bij de conceptualisatie en realisatie van het Platform ingespannen om de veiligheid van Gebruikers van het Platform te waarborgen, maar heeft daarbij een belangenafweging moeten maken tussen de zorg voor de Gebruikers en de functionaliteit van het Platform. Het gebruik van een open platform als dat van SF brengt inherente gevaren met zich. Zo is het voor SF ondoenlijk om de informatie die haar gebruikers delen op juistheid te controleren, noch kan SF instaan voor de goede of kwade intenties van de Gebruikers van het Platform. In overeenstemming met het Gebruiksreglement van SF zijn Gebruikers ertoe gehouden hun gegevens zorgvuldig en naar waarheid in te vullen, met inachtneming van de belangen van alle betrokkenen. SF kan echter niet garanderen dat profielgegevens daadwerkelijk naar waarheid zijn ingevuld. SF is daarin afhankelijk van de goede trouw van de Gebruikers, die daarin een volledig eigen verantwoordelijkheid hebben. SF heeft bovendien geen zicht op de afspraken die via het Platform worden gemaakt en kan mede daarom niet instaan voor de veiligheid van Gebruikers in verband met Gebruik en in het bijzonder eventueel contact via het Platform. Gebruikers van SF dienen zich bewust te zijn van de mogelijke gevaren die gepaard gaan met de openbaarmaking van zijn of haar (persoons)gegevens en de gevaren die inherent zijn aan contactafspraken op afstand.

Als u niet akkoord bent met de algemene voorwaarden, zoals zij in de bovenstaande considerans en de navolgende bepalingen zijn uitgewerkt, heeft u geen toestemming voor Gebruik van het Platform.

1. DEFINITIES

 1. SF: SexyFoxy (SF) is een handelsnaam van Unicorn Digital Media B.V. Onder de naam SexyFoxy exploiteert SF een contactmarktplaats ter bevordering van open en eenvoudige interactie onder volwassenen.
 2. Platform: het online platform van SF, waarop gebruikers met elkaar in contact kunnen komen, ongeacht via welk digitaal medium (e.g. website, telefonisch, app).
 3. Gebruik: alle interacties met het Platform.
 4. Misbruik: Gebruik dat niet strekt tot normaal Gebruik, alsook Gebruik dat strekt tot schending van een wettelijke of maatschappelijke norm.
 5. Gebruiker: een bezoeker, natuurlijk persoon of rechtspersoon, van het Platform.
 6. Profiel: een gebruikersprofiel op het Platform, waarmee Gebruikers op het Platform naar buiten kunnen treden.
 7. Profielhouder: een Gebruiker met een Profiel op het Platform.
 8. Account: een gebruikersaccount, waarmee geregistreerde gebruikers met persoonlijke inloggegevens toegang krijgen tot hun eigen Profiel.
 9. Informatie: de (persoons)gegevens die SF vergaart door en over het Gebruik van het Platform, waaronder Profielgegevens.
 10. Gebruiksreglement: het gebruiksreglement van SF, waarvan de Gebruiker voor akkoord met deze voorwaarden kennis heeft genomen en waarvan de actuele versie te raadplegen en te downloaden is op de website van SF.
 11. Privacybeleid: het privacybeleid van SF, waarvan de Gebruiker voor akkoord met deze voorwaarden kennis heeft genomen en waarvan de actuele versie te raadplegen en te downloaden is op de website van SF.

2. REIKWIJDTE EN AANVULLENDE REGELINGEN

 1. Deze voorwaarden zien op alle betrekkingen tussen SF en de Gebruikers van het Platform.
 2. SF kan aanvullende regelingen vaststellen met betrekking tot het Gebruik van het Platform. Deze regelingen maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen SF en de Gebruikers.

3. HET GEBRUIK VAN SF

 1. Het gebruik van het Platform is onderworpen aan het actuele Gebruiksreglement, zoals dat door SF is vastgesteld. SF heeft het recht om het Gebruiksreglement tussentijds te wijzigen.
 2. Gebruik van het Platform veronderstelt de goede trouw van de Gebruiker. In geval van Misbruik verbeurt de Gebruiker een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare contractuele boete van EUR. 50,- voor elke dag of deel daarvan dat het Misbruik voortduurt, met een maximum van EUR. 5000,-, onverminderd het aanvullende recht op schadevergoeding conform de wet.
 3. Voor Gebruik van het platform en de daarmee samenhangende functionaliteiten, dient de Gebruiker, althans de natuurlijk persoon achter de Gebruiker, 18 jaar of ouder te zijn.
 4. SF houdt zich te allen tijde het recht voor om een Gebruiker de toegang tot het Platform te ontzeggen, zonder dat SF gehouden is tot enige mededeling omtrent de ontzegging van de toegang of de redenen daartoe.

4. PROFIELEN

 1. Door het aanmaken van een Profiel wordt het Gebruik interactief.
 2. Voor het aanmaken van een Profiel dient de Gebruiker, in afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden, 21 jaar of ouder te zijn.
 3. Profielhouders krijgen de beschikking over persoonlijke inloggegevens, die toegang geven tot het Account van de Profielhouder. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en de Gebruiker verbindt zich tot de zorgvuldige omgang met deze gegevens. Bij verlies (in handen vallen van een derde) van de persoonlijke inloggegevens, is de Profielhouder verplicht de inloggegevens onverwijld te veranderen en SF onverwijld in kennis te stellen van het verlies van zijn of haar persoonlijke inloggegevens.
 4. SF kan de aan het Account verbonden functionaliteit te allen tijde uitbreiden of inperken.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van diegene die een profiel aanmaakt dat alle informatie die u verstrekt op het platform in alle opzichten accuraat is, niet in strijd is met de overeenkomst tussen SF en de Gebruiker en op geen enkele manier schadelijk is voor andere Gebruikers.
 6. Het aanmaken van een Profiel leidt noodzakelijkerwijs tot de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door aanmaak van een Profiel onderkent en onderschrijft de Profielhouder de noodzaak en het gerechtvaardigd belang dat SF en de aan SF gelieerde ondernemingen hebben bij de verwerking van deze persoonsgegevens.
 7. Door het aanmaken van een Profiel stemt de Profielhouder ermee in dat zijn of haar persoonsgegevens, daaronder verstaan bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens, worden verwerkt in overeenstemming met het doel en de strekking van het Platform. Deze persoonsgegevens kunnen tevens door SF of de aan SF gelieerde ondernemingen worden gebruikt ten behoeve van analyse, de verbetering van het Platform en de ontwikkeling en exploitatie van verdere diensten van SF of de aan SF gelieerde ondernemingen.
 8. Door het aanmaken van een Profiel maakt de Profielhouder zijn of haar gegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens, eigenmachtig openbaar.
 9. De Profielhouder garandeert dat alle media (zoals, maar niet beperkt tot, foto’s en video’s) die worden geplaatst op een profiel afkomstig zijn van de Profielhouder en op geen enkele wijze inbreuk maken op de rechten van derden. De Profielhouder vrijwaart SF uitdrukkelijk voor aanspraken van derden in dit verband. Bij schending van deze bepaling verbeurt de Profielhouder zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van EUR. 5.000,-, onverminderd de schadevergoeding waarop SF daarnaast ingevolge de wet aanspraak kan maken.
 10. De Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat enkel de Gebruiker verantwoordelijk is voor de interactie met de profielen op de website. SF kan niet garanderen dat alle profielen betrouwbaar, nauwkeurig, of volledig zijn. Mocht de gebruiker vermoeden dat een profiel onvolledig is of vermoed dat er bijvoorbeeld sprake is van minderjarigheid of mensenhandel, dan wordt de Gebruiker geacht zulks te rapporteren aan SF.

5. INFORMATIE

 1. In verband met de exploitatie van het Platform verzamelt SF binnen het door haar uitgezette raamwerk Informatie van de Gebruikers. Deze Informatie is auteursrechtelijk beschermd. SF komt het uitsluitende recht toe op de Informatie en behoudt zich te dien aanzien alle rechten voor, voor zover zij daar niet uitdrukkelijk van afwijkt. SF staat het gebruik van de Informatie slechts toe voor de duur van de overeenkomst en slechts voor zover dat gebruik in overeenstemming is met de doelstelling van het Platform en kwalificeert als normaal Gebruik van het Platform.
 2. Uitdrukkelijk verboden, op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging vatbare contractuele boete van EUR. 100.000, onverminderd het aanvullende recht op schadevergoeding conform de wet, is hergebruik van de Informatie door derden, niet zijnde normaal Gebruik van het Platform, ongeacht of dat hergebruik commercieel of niet commercieel is.
 3. SF verricht slechts basale en steekproefsgewijze controle op de Informatie en garandeert op geen enkele wijze de juistheid ervan.
 4. Gebruikers hebben het recht hun eigen persoonsgegevens te verbeteren of te verzoeken om verwijdering ervan. SF zal zich desgevraagd inspannen om de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn te verwijderen, nadat zij het verzoek op rechtmatigheid heeft kunnen beoordelen.

6. BETAALDE DIENSTEN

 1. Het profiel hoger in de resultaten brengen kan via omhoog bellen/smsen/iDeal/Payfsafecard, er is geen restitutie mogelijk.
 2. Op het Platform genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
 3. Tarieven kunnen fluctueren, actueel tarief wordt altijd vooraf aan de Gebruiker gecommuniceerd.
 4. Voor zover SF zich verbindt tot levering tegen en/of over een bepaalde termijn, is dit geen fatale termijn.

7. DE ROL VAN SF ALS PLATFORMBEHEERDER

 1. De overeenkomst tussen SF en haar Gebruiker is geen bemiddelingsovereenkomst, noch een overeenkomst van opdracht. SF is slechts de beheerder van het Platform en spant zich als zodanig in voor de terbeschikkingstelling van een bruikbaar Platform. Daarbij maakt SF een afweging tussen vrije contact(advertentie)mogelijkheden en de bezwaarlijkheid van vrijheidsbeperkende maatregelen ter bescherming van haar Gebruikers. De Gebruikers hebben de mogelijkheid om SF te wijzen op oneigenlijk gebruik van het Platform (“rapporteren”), waarop SF in redelijkheid zal ageren.
 2. Als platformbeheerder spant SF zich (pro)actief in voor de bestrijding van Misbruik, waarbij zij zich onder meer richt naar meldingen van de Gebruikers, die oneigenlijk Gebruik van het Platform aan SF kunnen melden (“rapporteren”).
 3. SF biedt geen garanties ten aanzien van de beschikbaarheid van het Platform of de daarmee samenhangende diensten.

8. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

 1. De gebruiker erkent dat het gebruik van het Platform uitsluitend op eigen risico geschiedt. SF verbindt zich tot het ter beschikking stellen van een Platform met dat als doel heeft u te voorzien van de mogelijkheid om in contact te komen met andere Gebruikers op basis van door de Gebruiker opgegeven criteria, maar SF is niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade, die direct of indirect gevolg is van het Gebruik van het Platform.
 2. In alle gevallen waarin SF schadeplichtig wordt, is het schadebedrag gemaximeerd tot het bedrag dat de Gebruiker voor de met het Gebruik samenhangende transactie heeft betaald.
 3. De Gebruiker vrijwaart SF voor alle aanspraken van derden die samenhangen met het Gebruik van het Platform.

9. WIJZIGINGEN

 1. SF heeft het recht de algemene voorwaarden en de aanvullende regelingen tussentijds te wijzigen. SF zal wijzigingen kenbaar maken via haar website en de gebruiker in de gelegenheid stellen om daarvan kennis te nemen en zich met de gewijzigde inhoud akkoord te verklaren. De Gebruiker die niet binnen 30 dagen na bekendmaking van de wijziging nadrukkelijk protesteert tegen de wijziging, wordt geacht akkoord te zijn met de gewijzigde voorwaarden. Ingeval een Gebruiker zich niet akkoord verklaart met de wijziging, kan SF de overeenkomst onmiddellijk beëindigen.

10. DUUR EN BEËINDIGING

 1. De overeenkomst tussen SF en de Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. SF houdt zich nadrukkelijk het recht voor de overeenkomst per direct en zonder verdere kennisgeving te beëindigen bij Misbruik of schending van enige bepaling uit deze overeenkomst of de aanvullende regelingen, zonder enig recht op restitutie of compensatie zijdens gebruiker en onverminderd het recht van SF op schadevergoeding of verbeurte van een eventuele contractuele boete.
 3. Bij en na beëindiging van de overeenkomst richten partijen zich zo veel mogelijk naar de geest van de bepalingen van de overeenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden en de aanvullende regelingen.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

 1. Op deze overeenkomst en alle daarmee samenhangende voorwaarden en regelingen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen in verband met deze overeenkomst of de daarmee samenhangende rechtsverhoudingen, zullen uitsluitend door de Nederlandse rechter worden beslecht.